Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Onze plannen

Ieder jaar stellen we vast welke speerpunten voor ontwikkeling we hebben in het schooljaar. Tijdens studiedagen en overleggen krijgen deze punten veel aandacht naast andere ontwikkelpunten. In het schooljaar 2018-2019 hebben we als speerpunten:

  • Met ingang van schooljaar 2018-2019 werken we in heterogene groepen. Goed onderwijs bieden in heterogene groepen binnen duidelijk kaders met een goede doorgaande lijn. Dit doen we met het uitgangspunt ‘samen waar kan en apart waar moet’. Rekenen, lezen, spelling en taal wordt binnen de eigen jaargroep gegeven. De overige vakken, o.a. creatieve- en wereldoriëntatie vakken, burgerschap en bewegingsonderwijs wordt aan de heterogene groep gegeven. Voor alle kinderen is er een passend aanbod.
  • Op een goede en uitdagende wijze onderzoekend en ontwerpend leren met de kinderen waarbij we de doelen voor het onderwijs behalen. In het schooljaar 2018-2019 starten we met de integratie van de wereldoriëntatie- en creatieve vakken in thema’s. Iedere periode tussen de vakanties staat er een thema centraal. De 21e eeuwse vaardigheden krijgen een plek in het onderzoekend en ontwerpend leren en tevens wordt er invulling aan levensbeschouwing, godsdienstonderwijs en onderwijs over culturen.
  • Door op een planmatige manier na te denken over onderwijsaanbod, stimuleren we de kinderen zich optimaal te ontwikkelen. Dit wordt op verschillende manieren vorm gegeven. Bij begrijpend lezen wordt groepsdoorbrekend gewerkt zodat alle leerlingen op hun eigen niveau uitgedaagd kunnen worden. Bij binnenkomst starten de kinderen 2 dagen per week met lezen in groepjes. ICT speelt een ook belangrijke rol in ons onderwijsaanbod. Bij taal, spelling en rekenen wordt de Snappet ingezet, de leerlingen worden gemotiveerd voor hun werk omdat ze direct feedback krijgen op wat ze goed doen.

Bij de speerpunten zal de onderlegger voor ontwikkeling LeerKRACHT zijn. Hiermee is er zowel ontwikkeling als ook afstemming middels gezamenlijke doelen, gezamenlijke voorbereiding, collegiale consultatie, intervisie en feedback.

De speerpunten krijgen op studiedagen en in overleggen veel aandacht. Natuurlijk hebben we nog andere plannen. Deze zijn opgenomen in ons jaarplan dat we met het hele team hebben opgesteld en in de MR hebben besproken. Zo zijn we allemaal op de hoogte en eigenaar van de ontwikkelingen op onze school.